السويدية Svenska

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Grundidé

Globalt Förbund för Kreativ Ideologi och litteratur är ett kulturellt, globalt, ideelt förbund, vilket fokuserar på höga mänskliga värderingar vilka säkerställs genom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Det är ett fritt, icke – rasistiskt förbundet, utan politiska eller partipolitiska tillhörigheter, anslutning till förbundet och medlemskap är ett fritt individuellt val.

Respekt för privatlivet hos den kulturella identiteten hos nationer, folkgrupper och individen, intellektuellt och moraliskt är en av de viktigaste principerna hos förbundet.

Förbundet arbetar för att öka förståelsen och respekten mellan olika mänskliga kulturer, och arbetar för att stödja kulturellt samarbete samt berika olika mänskliga erfarenheter.

2 § Förbundets namn

           På Svenska:    Globalt Förbund för Kreativ Ideologi och litteratur

           På Engelska:   Global Union for Creative Ideology and Literature

            På Arabiska:    الاتحاد العالمي للإبداع الفكري والأدبي

            Officiell förkortning: GUCIL

3 § Förbundets ändamål

 • Att sofistikera kulturellt tänkande och litteratur samt befrielse av statliga beroenden, stagnation och inaktivitet,  för att utvecklas, bibehålla originalitet samt uppgradering.
 • Att befästa begreppen frihet , rättvisa, rätten till liv och rätten att fritt uttrycka sig, i enligt med respekten för andra.
 • Att ge en korrekt och hälsosam miljö för intellektuellt och litterärt skapande, vilket berikar kulturlandskapet med värderingar, gemensam förståelse, med bias för rätten, godheten samt skönheten
 • Att bygga broar för humanitär kommunikation mellan olika kulturer, genom seriös och ärlig dialog som bygger på respekt och förståelse, samt genom kommunikation, interaktion och hedring av det rätta.
 • Att forma en intellektuell och litterär riktning, vilken tydligt speglar de egenskaper som kännetecknar denna epok och speglar verkligheten och samtidigt bibehåller rötterna.
 • Att etablera en intellektuellt och litterärt bedömande plattform vilken representerar förbundets mål och vision.
 • Att skapa kommunikation och sammanlöpning mellan intellektuella författare och tänkare, vilket skapar vänskapsband, och ökar förståelsen, vilket i sin tur skapar en bas för ett gemensamt arbete som tjänar högre mål.
 • Att betraktas som en laglig och facklig referens samt försvara sina medlemmars rättigheter och bevara rättigheter för deras litterära verk, samt sträva efter att tjäna de genom att publicera verken i pappersform, media eller på internet.
 • Att påpeka för författare och tänkare, samt uppmärksamma deras svårigheter för att analysera och lösa de, vilket stimulerar till att hålla ihop som en enhet och bidrar till att berika den mänskliga relationen.
 •  Att arbeta för att rättvist framhäva nationernas innovativa, vilket resulterar i mer kreativitet och berikning. Detta inkluderas av att öppna medieplattformar för de, såväl lokalt som globalt, samt att dokumentera deras kreativitet genom samtliga tillgängliga medel.

4 § Medel och mekanismer

 • Arbeta gemensamt trots/i enlighet med olika visioner inom plattformens ram, och säkerställa varje medlems rätt till att fritt uttrycka sin åsikt och sin vision, och överväga om dessa är lämpliga.
 • Respektera medlemmens integritet samt ha förståelse för unikhet och differens, vilket kan ses som ett motiv för samarbete istället för isolering.
 • Anta dialog som ett medel för kommunikation, samt respektera olika åsikter.
 • Åta den kulturella inriktningen i reflektion och litteratur, utan att hamna i andra spår eller lägga sig i frågor som inte tjänar de allmänna målen.
 • Ta initiativet att ha ett positivt inflytande på kulturområdet för ett närmare, mer sofistikerat och mer utvecklat samarbete genom att anordna konferenser, föreläsningar och olika kulturevenemang.
 • Aktivt deltagande i andras aktiviteter och kulturevenemang, i syfte att aktivt påverka och belysas, vilket ger berikning.
 • Förbundet har rätt till ekonomiskt stöd till samtliga evenemang; kulturella utbildande samt kunskapsspridande, oavsett om det är på en officiell eller intern nivå, eller genom deltagande i projekt som tjänar förbundet samt uppnår målen.
 • Befrämja kulturlandskapet och ge en lämplig miljö för innovation, särskilt i fattiga länder, genom byggandet av skolor och institutioner samt upprättande eller antagande av underordnade lokala medlemsförbund.
 • Kulturell verksamhet som syftar till att öka medvetenheten och stimulera till ett tillstånd av förståelse och ömsesidig respekt genom att bygga kulturella broar mellan olika nationaliteter samt genom att skapa situationer som syftar till positiv, målinriktad dialog.
 • Arbeta inom området för kulturella och kognitiva utgivningar, samt översättande av böcker och publikationer i syfte att öka kunskapen vilket belyser likheter och skillnader mellan olika kulturella identiteter samt berikar den mänskliga erfarenheten och stärker dess relationer.
 • Inramning, utveckling och genomförande av olika projekt som tjänar sina mål på olika områden, bland annat utbildning, kultur, tryckning och publicering, distribution och media i alla dess former, mm.
 • Upprättande av socialförsäkringssystem för förbundets medlemmar, för att ekonomiskt stödja de som förtjänar det.
 • Att hålla en årlig konferens för att hedra innovativa personer, samt personer som humanitärt tjänar kulturlandskapets, genom att upprätta ett internationellt pris, specialiserat inom intellektuell och litterär innovation.
 • Gemensam kommunikation och samarbete, med lokala såväl som internationella organisationer vilket tjänar förbundets allmänna riktning och uppnår dess allmänna mål.
 • Bevara äganderätten till intellektuella och litterära innovationer, och dess skapare, genom ett certifierat register, skyddat av förbundet.

5 § Sammansättning

Förbundet har en oberoende styrelse som består av medlemmar, såväl från Sverige som från övriga länder, vilkas medlemskap officiellt godkänts, samt uppfyller de krav och reglage som gäller.

6 § Beslutsfattande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmötet och styrelsen.

7 § Förbundets styrelses säte

Förbundet har sitt säte i Sverige eller i någon annan stat, fastställd av årsmötet.

8 § Firmateckning

Förbundets firmatecknare och beslutstagare är styrelsen, vilken bemyndigar en, två eller flera styrelsemedlemmar som anses vara lämpliga i enlighet med omständigheterna.

9 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Förbundet använder den gregorianska kalender, kalenderåret börjar den 1 januari och avslutas den 31 december (01/01 – 31/12). Styrelsens rättsliga period börjar i samband med årsmötet och avslutas i samband med nästkommande årsmöte.

10 § Stadgetolkning

Förbundets styrelse har rätten för tolkning av regler och förordningar i denna stadgar, eller vad som kan erhållas från framtida revidering. I händelse av oenighet i tolkning, skjuts fallet upp till nästkommande årsmöte, under den tiden har styrelsen rätt att utföra tolkningen.

11 § Stadgeändring

För ändringar i denna stadga, krävs ett beslut från beslutsfattande årsmöte, då minst tre fjärdedelar av röstberättigade medlemmar varit närvarande.

12 § Upplösning av förbundet

För upplösning av föreningen krävs beslut härom med minst 4/5 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

MEDLEMSSKAP

13 § Medlemskap

Varje fysisk person som respekterar och stödjer föreningens ändamål äger rätt att ansöka om medlemskap. Medlemskap beviljas av styrelsen.

 

 

14 § Medlemskapstyper

Normalt medlemskap –  medlemmen har beviljats medlemskap och betalar avgift regelbundet.

Aktivt medlemskap – medlemmen har betalt avgift regelbundet i två år och visat positiv intresse att uppnå föreningens ändamål.

Inaktivt medlemskap – medlemmen har beviljats medlemskap och betalar avgift oregelbundet och/eller inte visat positiv intresse att uppnå föreningens ändamål.

Hedersmedlemskap – beviljas selektivt av styrelsen för nominerade som stödjer föreningen litterärt, ekonomist och ideellt.

15 § Medlemsavgift

Styrelsen fastställer årligen medlemsavgiften för privatpersoner. Medlemsavgiften för branscher eller sektioner fastställs av både föreningens styrelse och berörd bransch eller sektion. Medlemsavgiften överförs under bestämd tid till förbundets bankkonto.

16 § Medlemsrättigheter och -skyldigheter

Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.

Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter, som tas upp på årsmötet

Medlem har rätt till att förbundet bevarar dennes litterära äganderätt och stödjer publicering av dennes skrifter med tillgängliga medel i enlighet med reglerna

Medlem har rätt till att ge förslag och uttrycka sig om stadgan, genom årsmötet.

Röstberättigad medlem har, enligt tidigare skrivna regler, att nomineras och/eller rösta fram styrelseledamöter.

Medlem skall följa föreningens stadgar, bestämmelser och beslut som fattats av föreningsorgan.

Vid upplösning av förbundet, äger ingen medlem rätt att kräva egendom eller ekonomisk ersättning.

Medlem skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutats av förbundet, vilka medlemmen har nytta av.

17 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift under två på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

18 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning kan vara permanent eller begränsas till att omfatta viss tid. Vid begränsning gäller uteslutningen fr.o.m. beslutstagandet.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får styrelsen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.

Beslutet skall inom tre veckor från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde, med hjälp av tillgängliga medel.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i förbundets stadgar.

BESLUTSFATTANDE ORGAN OCH OMRÖSTNING

19 § Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls var fjärde kalenderår, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, skickas via e-post eller proklameras i ortspressen eller på förbundets webbsida.

I kallelse ska lämplig tid och plats anges,  jämte förslag till dagordningen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

20 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet ha avgett ett skriftligt yttrande över förslaget.

21 § Rösträtt och förslagsrätt

Aktiva medlemmar har rösträtt och förslagsrätt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlemmar som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

22 § Beslutsförhet

Årsmötet är beslutsfattande med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet, med andel närvarande i åtanke, enligt de allmänna bestämmelserna.

23 § Beslut och omröstning

Vid årsmöte äger varje närvarande aktiv medlem en röst.

Omröstningen sker öppet. Vid val skall sluten omröstning äga rum, om sådan begärs.

I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Val av föreningens ordförande avgörs genom 3/4 majoritet. Val av styrelsens ledamöter avgörs genom 2/3 majoritet.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

24 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad aktiv medlem av föreningen.

Valbar till ordförande är röstberättigad aktiv medlem av föreningen som har fyllt minst fem medlemskaps år, samt visat sig vara effektiv för uppfyllandet av förbundets mål.

Under de tre första åren begränsas nomineringsrätten till styrelsemedlemmar.

25 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av tidslängd samt närvarande vid mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på lämpligt sätt, enligt bestämda regler.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets året.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av förbundsstyrelse i enlighet med allmänna bestämmelser.

12. Övriga frågor.

26 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när berättigade övervakare eller majroteten av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller tillkännages inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till dagordningen samt en lämplig plats och anges. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 23 § och 24 §.

 

 

 

VALBEREDNINGEN

27 § Sammansättning och skyldigheter

 • Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.
 • Antalet övriga ledamöter skall omfattas representerade av båda könen samt olika åldersgrupper.
 • Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande.
 • Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
 • Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod, samt fastställa för nominerade inför kommande mandatperiod.
 • Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sina förslag.

STYRELSEN

28 § Sammansättning

 • Styrelsen består av ordförande samt ett antal andra essentiella ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
 • Vid förhinder för ledamot att utföra sina åligganden,  inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.
 • Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
 • Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

29 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen förbundets högsta beslutande organ och ansvarar för förbundets angelägenheter.

Styrelsen skall svara för förbundets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • Tillse att för förbundet gällande lagar och bindande regler iakttas
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom förbundet
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Bilda kommittéer vilka bidrar till att uppfylla förbundets mål samt sköta uppföljningen av medlemmar, och utdela åligganden.
 • Förbereda årsmöte

 

Ordföranden

 • Föreningens högtidliga representant.
 • Leder föreningens möten, styrelsens förhandlingar och arbete.
 • Övervakar att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
 • För föreningens talan, och kan utse en ersättare vid behov.
 • Bevakar föreningens ekonomiska intressen tillsammans med kassören.
 • Är föreningens firmatecknare ensam eller tillsammans med kassören.
 • Utfärdar kallelser till föreningens möten
 • Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.
 • Beslutar om fördelning av arbetsuppgifterna mellan ledamöter, efter diskussion med dem.

Sekreteraren

 • Förbereder styrelsens sammanträden och förbundets möten
 • För protokoll över styrelsens sammanträden
 • Ser till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvarar för att förbundets historia dokumenteras
 • Ser till att fattade beslut har verkställts
 • Utifrån ordförandes uttalan, underteckna utgående handlingar
 • Upprättar årligen förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • För medlemsförteckning och ser till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till förbundet
 • Ser till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och andra organisationer m.fl.
 • Svarar för förbundets bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över förbundets räkenskaper
 • Upprättar årligen balans- samt resultaträkningar
 • Utarbetar underlag för budget och budgetuppföljning
 • Ser till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
 • Upprättar och avger i förekommande fall allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
 • För inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs
 • Ser till att såväl förbundets medlemmar i förbundets verksamhet som förbundets byggnader, idrotts material, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt

30 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 • Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
 • Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att ordföranden samt minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
 • Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 • Röstning får inte ske genom ombud.
 • I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
 • Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 

BRANSCHER OCH SEKTIONER

31 § Samverkan

Föreningen är i stånd att företrädas som en paraplyförening för villiga föreningar med liknande målinriktning.

32 § Bildande och nedläggning av bransch eller sektion

–          Förbundet är berättigat att bilda branscher eller sektioner i landet och i andra länder.

–          Beslut om bildande eller nedläggning av bransch eller sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

33 § Branschsstyrelse eller sektionsstyrelse

Ledningen för varje bransch eller sektion utövas av dess styrelse, bestående av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Branschsstyrelse eller sektionsstyrelse väljs var fjärde år bland röstberättigade medlemmar av förbundets styrelse och inges till årsmöte för godkännande. Härutöver får förbundets styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i branschsstyrelse eller sektionsstyrelse.

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i branschsstyrelse eller sektionsstyrelse.

34 § Instruktion för branschsstyrelse eller sektionsstyrelse

Branscher och sektioner bör rätta sig efter och verkställa förbundets ändamål med hänsyn till nationella regler.

Förbundets styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de rättigheter och skyldigheter som branschsstyrelse eller sektionsstyrelse har.

 

 

35 § Budget och verksamhetsplan för bransch eller sektion

Branschsstyrelsen eller sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till förbundets styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till förbundets skyldigheter i olika hänseenden, förbundets ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den kulturella verksamheten.

اترك تعليقاً